Taisyklės
1. ŽAIDIMAS: ,,Aktyvumo varžybos su RAMBYNO® užkandžiais!”

2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS: AB „Žemaitijos pienas“, įm. k. 180240752, adresas: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lietuva.

3. ŽAIDIMO VIETA: http://zaidimas.rambyno.lt/pradeti/

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ: Žaidimas vyksta nuo š.m. vasario 1 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki š.m. vasario 22 d. (paskutinė Žaidimo diena).
6. ŽAIDIMO DALYVIAI:

6.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys ir pasiekiami Europos Sąjungos teritorijoje ir įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas 8.2. punkte.

6.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su Organizatoriumi, AB „Žemaitijos pienas“, taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šiomis įmonėmis (įskaitant jų šeimų narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

7. PRIZŲ FONDAS:
7.1. Prizai, jų kiekis ir vertė – išvardinti žemiau:
10 vnt - Išmaniųjų apyrankių

8. DALYVAVIMO SĄLYGOS:
8.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo atitikti šių taisyklių 6 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu užsukti į internetinę svetainę http://zaidimas.rambyno.lt
8.2. Laimėti pretenduoja tik tie, kurie užsuko į ,,Rambyno” internetinę svetainę http://zaidimas.rambyno.lt ir iki galo įveikė žiemos trasą RAMBYNO aktyvumo varžybose bei užpildė registracijos formą.
8.3. Žaidimo registracijos formoje vartotojai pažymėdami, kad susipažino ir sutinka su Žaidimo Taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtina, kad sutinka, kad Jų įvestus asmens duomenis gautų bei tvarkytų Žaidimo organizatorius. Taip pat registruodamiesi Žaidimui ir pateikdami duomenis, vartotojai sutinka, kad Žaidimo Organizatorius ir Užsakovas juos naudotų tiesioginės rinkodaros tikslais.
8.4. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo ir vykdymo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo, tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų tvarkymui taikome visus saugos ir tvarkymo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos bei kituose įstatymuose.
8.5. Informuojame, jog vartotojai turi teisę nesutikti, kad Žaidimo administravimo, jo vykdymo, laimėtojų nustatymo bei prizo perdavimo tikslais būtų tvarkomi jų asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdami apie tai el. paštu reklama@zpienas.lt, taip pat susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Dalyvis nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir (ar) praranda teisę į Žaidimo prizą.
8.6. Dalyvių kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį) mes naudojame bendravimo su pačiais dalyviais tikslais. Taip pat šiuos duomenis galime naudoti tiesioginės rinkodaros, jeigu dalyvis patvirtina savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti. Sutikimą gauti dalyviams naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus patys dalyviai gali patvirtinti pildydami registracijos formą. Dalyviai turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu reklama@zpienas.lt arba paštu: AB „Žemaitijos pienas“, įm. k. 180240752, adresas: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lietuva
8.7. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi, kurie Žaidimui pasibaigus po metų laikotarpio bus sunaikinti.
8.8. Žaidimo dalyvis, dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad tuo atveju, jei taps laimėtoju, taps AB „Žemaitijos pienas“ ambasadoriumi, kuris gerąją žinią perteiks kitiems asmenims (dalyvavimas spaudos, socialiniuose, internetiniuose, TV kanaluose), o Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę bei asmens atvaizdą spaudoje, televizijoje, internete ir kitose masinio informavimo priemonėse 6 mėnesius nuo laimėtojų paskelbimo bei esant atskiram šalių susitarimui aktyviai viešins AB „Žemaitijos pienas“ produktų vardą.
8.9. Laimėtojui nesutikus skelbti nurodytus jo asmens duomenis, jis netenka teisės į laimėtą prizą ir prizas jam nesuteikiamas (o suteiktas prizas privalo būti nedelsiant grąžintas, jei akcijos organizatorius to pareikalaus.

9. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:
9.1. Laimėtojas bus renkami žaidimo pabaigoje. Vyks prizų traukimai burtų keliu žemiau nustatytu grafiku:
Žaidimo pavadinimas
Laimėtojų skelbimo data
,,Aktyvumo varžybos su RAMBYNO® užkandžiais!”
2019 m. vasario 25 d.

10. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS:
10.1. Laimėtojai bus skelbiami dviem etapais po 5 asmenis t.y. vasario 5d. ir vasario 25 d., internetinėje svetainėje https://www.facebook.com/zpienas/ bus paskelbta iš viso dešimt laimėtojų. Laimėtojus burtų keliu atrinks žaidimo sistema. Laimėtojus burtų keliu atrinks žaidimo sistema.
10.2. Žaidimo organizatorius turi teisę prizo laimėtojus apie laimėjimą informuoti asmeniškai registracijos metu nurodytais kontaktiniais duomenimis.
10.3. Apie laimėjimą kiekvienas laimėtojas bus informuotas elektroniniu laišku. Laimėtojai privalo atsakyti į siųstą laišką ir nurodyti, kuriuo adresu Lietuvoje pristatyti laimėtą prizą, ne vėliau nei per tris darbo dienas paskelbus laimėtojus https://www.facebook.com/zpienas/ tinklalapyje.
10.4. Jeigu dėl Žaidimo dalyvio pateiktų duomenų nepavyks su juo susisiekti iki 2019 m. kovo 1 d., laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.
10.5. Organizatorius nėra atsakingas už bet kokius iškilusius nusiskundimus akcijos metu, kai su laimėtojais negalima susisiekti.

11. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
11.1. Neatsiėmus prizo ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas Žaidimo Užsakovui-Organizatoriui, bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.
11.2. Žaidimo Užsakovas-Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.
11.3. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA:
12.1. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti Žaidime asmeniui ar jį pašalinti, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo Taisykles bei sąlygas.
12.2. Žaidimo organizatorius turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Taip pat Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai daryti šių Taisyklių pakeitimus iš anksto informuojant apie tai interneto svetainėje https://www.facebook.com/zpienas/, facebook paskyroje.
12.3. Visus mokesčius, susijusius su prizų laimėjimu apmoka Žaidimo Užsakovas.
12.4. Iškilus klausimams galima kreiptis į UAB ,,Žemaitijos pienas‘‘ el. paštu: reklama@zpienas.lt
12.5. Žaidimo Užsakovas-Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Žaidimo taisykles, jas viešai paskelbdamas https://www.facebook.com/zpienas/

Daugiau informacijos rasite:
www.zpienas.lt

DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ ŽAIDIME!
Žaisti
TOP ŽAIDĖJAI
TAISYKLĖS
PRIVATUMO POLITIKA
PRIZAI