Taisyklės
Šios privatumo politikos tikslas.

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant žaidime [„Aktyvumo varžybos su RAMBYNO® užkandžiais!‘‘], o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei [AB ,,Žemaitijos Pienas‘‘], kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas. Ši privatumo politika Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos saugome, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų valdytojas (žaidimo užsakovas): AB ,,Žemaitijos Pienas‘‘ juridinio asmens kodas: 180240752, adresas: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lietuva („Mes“, arba „Bendrovė“). Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios privatumo politikos 12 skyriuje.

Žaidimo koordinatorius - duomenų tvarkytojas, kuris veikia Duomenų valdytojo vardu ir pagal jo nurodymus: UAB „Adnet media“, juridinio asmens kodas 302653711, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, adresas ar elektroninio pašto adresas ir pan.

Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.

1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome. Norėdamas dalyvauti žaidime „Aktyvumo varžybos su RAMBYNO® užkandžiais!‘‘ Jūs turite pateikti mums šią asmeninę savo informaciją bei kontaktinius duomenis:
1.1. vardą/pavardę
1.2. telefono numerį ir elektroninio pašto adresą
1.3. adresą
Jums nepateikus nurodytų asmens duomenų, Jūs negalėsite dalyvauti Žaidime.

Dėl interneto svetainėje naudojamų slapukų. Informuojame, kad Jums apsilankius interneto svetainėje, kurioje skelbiamas Žaidimas, ir pildant Žaidimo registracijos formą, Bendrovė slapukų pagalba Jūsų asmens duomenų netvarko, tačiau tai gali daryti šios interneto svetainės valdytojas ir/ ar kitos trečiosios šalys. Norėdami sužinoti apie šioje interneto svetainėje įdiegtų slapukų pagrindu vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skaitykite svetainėje skelbiamą slapukų privatumo politiką.

2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes tvarkome Žaidimo administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslais. Taip pat šiuos duomenis galime naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu Jūs duodate mums aiškų sutikimą tokius pasiūlymus gauti (Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais.

4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

4.1. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Prieš užpildant ir išsiunčiant Žaidimo registracijos formą Jums yra privaloma susipažinti su šia privatumo politika bei Žaidimo taisyklėmis, todėl laisva valia bei savo aktyviais veiksmais pateikdami mums užpildytą registracijos formą Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais.
4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomų duomenų teisinis pagrindas – Jūsų atskiras sutikimas, kurį mums duodate pildydamas registracijos formą.

5. Asmens duomenų tvarkymo terminas.

5.1. Jūsų asmens duomenis žaidimo administravimo ir vykdymo tikslais tvarkysime Žaidimo metu ir metus po jo pabaigos.
5.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu davėte sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais) Jūsų asmens duomenis tvarkysime [įrašomas laikotarpis], arba iki sutikimo dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukimo, jeigu duotą sutikimą atšauksite nesuėjus šiam terminui.
5.3. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

6. Saugumas.

6.1. Bendrovė neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
6.2. Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo.
6.3. Prieiga prie Jūsų neskelbtinų duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga vykdant savo darbo funkcijas. Tokius asmenis saisto konfidencialumo įsipareigojimai.
6.4. Teisės aktų nustatytais atvejais, esant Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejui, mes nedelsiant susisieksime su Jumis bei su priežiūros institucija ir suteiksime visą reikiamą informaciją, o taip pat visada imsimės visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo ar kuo labiau jas sumažinti.

7. Jūsų asmens duomenų gavėjai.

7.1. Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, kurie pagal su mumis sudarytas sutartis teikia mums tam tikras paslaugas. Pavyzdžiui, UAB „Adnet media“ yra mūsų duomenų tvarkytojas, kuris mums teikia Žaidimo koordinavimo paslaugas ir dėl ko, atitinkamai, tvarko Jūsų asmens duomenis. Tvarkydami Jūsų duomenis mes taip pat galime pasitelkti IT paslaugas teikiančią bendrovę, bei bendrovę teikiančią serverių nuomos ar debesijos paslaugas.
Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.
Pagal su duomenų tvarkytojais sudaromas sutartis mūsų duomenų tvarkytojai yra įpareigojami užtikrinti, kad jų taikomos duomenų apsaugos priemonės (techninės bei organizacinės) būtų adekvačios atliekamoms tvarkymo operacijoms bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju. Jei turite klausimų dėl mūsų duomenų tvarkytojų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@zpienas.lt
7.2. Esant būtinybei, kiek tai bus reikalinga [AB ,,Žemaitijos Pienas‘‘] teisėtam interesui užtikrinti (pavyzdžiui, kilus ginčui ir siekiant apginti savo teises bei interesus), Jūsų asmens duomenis galime pateikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.

7.3. Kitais atvejais duomenų neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei Jūs duotumėte mums aiškų atskirą sutikimą, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

8. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

8.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:
• Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;
• Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
• Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;
• Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;
• Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);
• Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

9. Jūsų turimos teisės, susijusios su jūsų duomenimis.

9.1. Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

9.1.1. Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;

9.1.2. Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

9.1.3. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti.

9.1.4. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

9.1.5. Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;

9.1.6. Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

9.1.7. Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
9.2. Visas šias aukščiau išvardintas savo teises Jūs galite įgyvendinti pateikdami mums rašytinį prašymą/pranešimą šios Privatumo politikos 12 punkte nurodytais kontaktais. Įsipareigojame Jūsų prašymą/pranešimą išnagrinėti ir priimti atitinkamą sprendimą bei Jums apie jį pranešti per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo/pranešimo gavimo dienos.
9.3. Jums pateikus užklausą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.

9.4. Mums rūpi Jūsų teisės ir dėsime visas pastangas, kad kuo geriau jas užtikrintume, tačiau norime įspėti, kad tam tikromis teisės aktų numatytomis aplinkybėmis jos gali būti ribojamos (kai reikia užtikrinti mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą, valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą).

10. Privatumo politikos keitimas. Pakeitus šią Privatumo politiką, apie pakeitimus pranešime Jums asmeniškai.

11. Dėl vaikų asmens duomenų.

11.1. Žaidimas skirtas asmenims ne jaunesniems nei 14 metų.
11.2. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, prašome nepildyti Žaidimo registracijos anketos ir nesiųsti mums savo asmens duomenų.
11.3. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 14 metų vaiko tėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas bet kokiu būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.

12. Mūsų kontaktinė informacija.
AB ,,Žemaitijos Pienas‘‘
Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lietuva
Telefono numeris: +370 444 22201;
El. paštas: info@zpienas.lt
Žaisti
TOP ŽAIDĖJAI
TAISYKLĖS
PRIVATUMO POLITIKA
PRIZAI